ul. Królowej Jadwigi 19/68
33-300 Nowy Sącz
tel. 501-011-863

e-mail: szkolaplywania.bl@poczta.onet.pl

Regulamin

Regulamin Oferty Nauki Pływania na rok szkolny 2019-2020

 

„Szkoły Pływania mgr Bartłomiej Liśkiewicz”

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie na pierwszych zajęciach w zależności od potrzeby karnetu nauki pływania dla:

  • 1 osoby raz w tygodniu 90.00zł(dziewięćdziesiąt złotych) płatne z góry za miesiąc.
  • 2 osób raz w tygodniu (rodzeństwo) 170.00zł (sto siedemdziesiąt złotych) płatne z góry za miesiąc.
  • 1 osoby dwa razy w tygodniu 170.00zł (sto siedemdziesiąt złotych) płatne z góry za miesiąc.
  • 2 osoby dwa razy w tygodniu (rodzeństwo) 330zł (trzysta trzydzieści złotych) płatne z góry za miesiąc.

2. Cena obejmuje grupową naukę pływania jeden lub dwa razy w tygodniu (około 4 treningów/1 raz w miesiącu lub 8 treningów/ 2 razy w miesiącu) w określonym dniu i godzinie ustalonej z trenerem. Jedna lekcja trwa 45minut. Cena nauki nie obejmuje wejścia na pływalnię. Wejście na pływalnię uczeń opłaca sobie sam,

3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłaty.

4. Zajęcia można odrobić tylko po wcześniejszym ustaleniu z trenerem tylko w miesiącu rozliczeniowym.

5. Zajęcia, które nie odbędą się z winy „Szkoły Pływania mgr Bartłomiej Liśkiewicz”

lub pływalni będzie można odrobić tylko w terminie ustalonym z Organizatorem.

6. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w

szatni i na pływalni.

7. Każdy uczestnik zajęć musi posiadać strój kąpielowy.

8. Uczestnik zajęć we własnym zakresie powinien skonsultować się ze swoim lekarzem i

sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie.

Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność.

9. Za szkody wyrządzone przez uczestników zajęć odpowiadają rodzice lub prawni

opiekunowie.

10. „Szkoła Pływania mgr Bartłomiej Liśkiewicz” bierze odpowiedzialność za

bezpieczeństwo dzieci wyłącznie w czasie trwania zajęć na pływalni. Przed i po ich

zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie).

11. Wszystkich obowiązuje regulamin pływalni na której odbywają się zajęcia.

12. Dokonanie wpłaty za zajęciach na konto "Szkoły Pływania mgr Bartłomiej Liśkiewicz" za zajęcia

jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

13. Regulamin obowiązuje od 01.09.2019 roku do 30.06.2020 roku.

 

„Szkoły Pływania mgr Bartłomiej Liśkiewicz”

Dotyczy „Pływania Niemowląt z rodzicami”

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie na pierwszych zajęciach karnetu miesięcznego.

Lekcje trwają w zależności od wieku dziecka od 30 do 45 minut.

Wejście na zajęcia na pływalnię jednego rodzica lub prawnego opiekuna odbywa się we własnym zakresie

ale nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.

Przed rozpoczęciem zajęć rodzic lub prawny opiekun podpisuje deklarację o treści,

że lekarz pediatra nie stwierdził przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do uczestnictwa w zajęciach na basenie.

Rezygnację z kursu można składać na 3 dni przed kolejną lekcją w przeciwnym razie owa lekcja zostanie doliczona na poczet zajęć,

które się w kursie odbyły.

Cena obejmuje kolejne lekcje, które obejmują okres miesięcznego rozliczenia według harmonogramu zajęć

przedstawionego przez „Szkołę Pływania mgr Bartłomiej Liśkiewicz”.

W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłaty.

Zajęcia można odwołać min. 1 dzień wcześniej do godziny 18.00 wysyłając

wiadomość sms pod numer tel. 501011863 z danymi osoby nieobecnej.

Zajęcia niewykorzystane i odpowiednio wcześniej odwołane można po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem odrobić w innym terminie w bieżącym semestrze.

Na miesięczny abonament przysługuje jedno odrobienie.

„Szkoła Pływania mgr Bartłomiej Liśkiewicz” zastrzega sobie prawo do: łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie,

lub w celu odrobienia zajęć, zmiany trenera dla danej grupy.

Zajęcia, które nie odbędą się z winy „Szkoły Pływania mgr Bartłomiej Liśkiewicz” lub pływalni będzie można odrobić,

lub równowartość za nie zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc.

Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w szatni i na pływalni.

Za szkody wyrządzone przez uczestników zajęć odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

Wszystkich obowiązuje regulamin pływalni na której odbywają się zajęcia.